SERVIS I KONTROLA VATROGASNIH APARATA

Jedna od osnovnih djelatnosti svake firme koja se bavi zaštitom od požara jeste i servis vatrogasnih aparata. Pravilno i redovno održavanje vatrogasnih aparata neophodno je da bi se obezbjedila maksimalna efikasnost i ispravnost prilikom upotrebe. Takođe, za svakog vlasnika vatrogasnih aparata, servis je ujedno i zakonska obaveza prema Pravilniku o izboru i održavanju aparata za gašenje požara. Redovno održavanje aparata obuhvata periodične i kontrolne preglede, koji se rade prema uputstvima proizvođača. VATROTEH INŽINJERING d.o.o nudi Vam usluge održavanja vatrogasnih aparata sa stručnim kadrom i modernom opremom čime Vam garantujemo sigurnost i zadovoljstvo.

IZRADA PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA

Planom zaštite od požara pravi se analiza ugroženosti od požara te se utvrđuju mjere i poslovi zaštite od požara koje je obavezno poduzimati i sprovoditi. Cilj donošenja plana je otklanjanje potencijalnih opasnosti od nastanka požara, pravovremeno otkrivanje požara, sprečavanje širenja, njegovo gašenje, te spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Planom se utvrđuju osnovne mjere zaštite od požara, organizacija zaštite od požara, sistem veza i obavještavanja u slučaju pojave požara, postupak u slučaju pojave požara, način rukovođenja akcijom gašenja požara i spašavanja zaposlenika ugroženih požarom, tehnička oprema i sredstva za gašenje požara i način obezbjeđenja potrebne vode za gašenje, način obezbjeđenja požarnih puteva, prolaza i prilaza, mjere unapređenja zaštite od požara, obrazovne aktivnosti iz domena zaštite od požara, način i izvori finansiranja zaštite od požara i mjere obezbjeđenja izvršenja plana. VATROTEH INŽINJERING d.o.o je od nadležnih institucija ovlašteno preduzeće za izradu plana zaštite od požara i spremno je da odgovori na Vaše zahtjeve.

IZRADA PRAVILNIKA ZAŠTITE OD POŽARA

Pravilnikom o zaštiti od požara utvrđuje se skup mjera i radnji, kao i vrsta, količina, raspored sredstava za sprečavanje izbijanja i širenja požara, kao i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, te prava, obaveze i odgovornosti organa i lica u slučaju izbijanja požara i druga pitanja vezana za otkrivanje, sprečavanje i preduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara. VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo Vam i ovdje može ponuditi svoju stručnost i garantovati kvalitet usluge.

IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA

Procjene ugroženosti od požara, kao sastavni dio procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća, predstavlja osnovni dokument za izradu Plana zaštite od požara kantona, odnosno općine, grada i pravnih lica, koji su regulisani Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara(«Službene novine Federacije BiH», br. 23/04 i 38/06). Procjenjivanje ima za cilj da se analiziraju i procijene sva pitanja vezana za izradu planova zaštite od požara, i to: rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka požara na području za koje se izrađuje procjena ugroženosti; posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra; utvrđivanje odgovarajuće organizacije zaštite od požara u cilju sprečavanja nastajanja požara, odnosno na spašavanju ljudi i materijalnih dobara; procjena potreba i mogućnosti u obezbjeđenju ljudskih i materijalnih potencijala neophodnih za ostvarivanje procijenjene organizacije zaštite od požara, i druga pitanja kojim se smanjuju rizici i uzroci nastajanja požara. Naša firma Vam i u ovoj oblasti nudi kvalitetne i stručne usluge.

IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA

Elaborat predstavlja skup podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sistemskoj zaštiti od požara građevine, a sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkih priloga. Sistemska zaštita od požara građevine podrazumijeva organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini, rano otkrivanje požara u građevini, obavještavanje korisnika građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini te efikasno gašenje požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom građevine, sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u građevini. Tekstualni dio elaborata sastoji se od općeg i stručnog dijela. Podaci iz elaborata služe za projektovanje mjera zaštite od požara pri izradi glavnog projekta građevine u cilju ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara.

VATRODOJAVA

VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevu, us klopu svoje djelatnosti obavlja ispitivanje, instaliranje, projektovanje,  montažu i održavanje sistema vatrodojave, sistema za automatsko gašenje požara i drugih sigurnosnih sitema.